Bayport Flower House

940 Montauk Highway
Bayport, NY 11705